Meny

"Låt beställaren återta makten"

"Låt beställaren återta makten"

Offentliga byggprojekt har en tendens att skena i kostnader, mycket på grund av bristande konkurrens. Politikerna borde ställa större krav på offentliga beställare att utvärdera alla alternativ på marknaden, skriver CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren.

På senare år har vi sett flera exempel på offentliga byggprojekt där kostnaderna har blivit väsentligt mycket högre än det var tänkt från början. Ett exempel är bygget av Nya Karolinska, där kostnaderna med råge har överskridit budgeten. Grundorsaken stavas ”bristande konkurrens”. Inte sällan har bara ett enda företag fått lämna anbud, vilket förstås innebär att de vinner upphandlingen och därmed kan styra både priser och villkor. I längden blir byggbranschens bristande konkurrensen ett samhällsproblem, eftersom skattebetalarnas pengar förbrukas snabbare än det var tänkt vid allmännyttiga byggprojekt. För att få till en förändring krävs att offentliga beställare utnyttjar möjligheterna med delad entreprenad. Då får även mindre aktörer chansen att vara med och konkurrera om delaktighet i byggprojekten, vilket i sin tur banar väg för både högre kvalitet och lägre priser.

Det är synd att ansvariga politiker sällan ifrågasätter de allmännyttiga byggprojektens höga kostnader och om de hade kunnat genomföras billigare. Det verkar inte heller finnas någon vilja att se över upphandlingsförfarandena eller att titta på andra lösningar för ett effektivare byggande inom det offentliga.


Ramarna kan ändras

Argumenten från politiker är ofta att det är marknaden som styr och reglerar prisnivån. Självklart är det så, men när ramarna för upphandlingarna banar väg för endast en aktör att lämna anbud så blir man fundersam. Det borde ligga i de folkvalda representanternas intresse att hitta de vägar som tär minst på de offentliga medlen. Beslutsfattarna har makten att sätta ramarna för exempelvis offentliga beställare, för att på så sätt verka för mesta möjliga konkurrens och kontrollerade priser i byggbranschen.

Upphandlingskraven är så höga att endast ett fåtal stora byggföretag har möjlighet att lämna anbud. Förutom att detta begränsar konkurrensen så uppstår en skev maktfördelning, där det inte är beställarna utan byggentreprenörerna som dikterar villkoren. Många av kraven i upphandlingarna är relaterade till storleken på projektet och ett stort projekt ställer högre krav på omsättning och finansiella medel. Självklart ska vi ha höga krav på entreprenörerna oavsett storlek på projektet, men som byggherre har du makten att välja hur du vill bygga. Ett sätt att öka konkurrensen, utan att riskera kvalitet, är att dela upp projektet i mindre delar. Detta enligt konceptet delad entreprenad, till skillnad från totalentreprenad, där en aktör ansvarar för hela projektet. Genom att låta byggherrar inom offentlig sektor undersöka om delad entreprenad kan vara relevant för ett projekt, kan politiker med enkla medel göra marknaden rättvisare och mer konkurrenskraftig. 

Få vågar testa andra former

Dessvärre verkar få byggherrar idag vare sig våga eller ta sig tid att lyfta blicken för titta närmare på de olika byggentreprenadformer som finns och vad dessa innebär. Det känns enklare att då istället kontraktera ut hela projektet, då många byggrelaterade strukturer utgår från byggprojekt som genomförs på totalentreprenad. Detta tankesätt går dock stick i stäv med samhällets gemensamma intresse av ett kostnadseffektivt byggande. I ett omfattande byggprojekt kan några få procents besparingar betyda miljontals kronor.

Politiker och beslutsfattare behöver idag ställa högre krav på de offentliga beställarna att utvärdera alla de alternativ som finns på marknaden. För detta krävs både mod och vilja från byggherrarna att satsa på alternativ som kan frigöra resurser till andra viktiga samhällsfunktioner.

En väg att uppnå detta som vi tror på är att låta beställarna återta makten, istället för att som nu låta byggföretagen diktera både villkor och pris.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
http://byggindustrin.com/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
http://byggindustrin.com/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
http://byggindustrin.com/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
http://byggindustrin.com/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.