Meny

Kommitténs fem förslag i korthet

Kommitténs fem förslag i korthet

Tydligare lagstiftning, enklare kontrollprocess och en ny myndighet som ska säkerställa att regelverket följs. Här är kommitténs fem förslag.

1. Enklare att bygga om

Kraven för ombyggnad tas bort från plan- och bygglagen. Dagens utformningskrav och tekniska egenskapskrav måste implementeras i hela byggnaden även när endast en del byggs om, vilket gör ombyggnader onödigt dyra och leder till att de ibland inte blir av. Fler ombyggnader skulle kunna bidra till att det befintliga bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.


2. Möjligt med flexiblare planlösning

Kommittén vill se en större frihet gällande bostadsutformning. Kravnivån på 55 kvadratmeter tas bort och endast två kravnivåer blir kvar: En för bostäder på högst 35 kvadratmeter och en för bostäder över 35 kvadratmeter. Detta ska öka flexibiliteten i planlösningen, utan att göra avkall på tillgängligheten. Kommittén vill också ta bort kraven på ett avskilt kök och premierar i stället avskilda sovrum. Att barn ska få egna sovrum ses som viktigare än att ha ett separat rum för kök. Att sömn och vila ska kunna avskiljas med väggar och att detta utrymme ska ha tillgång till fönster säkrar att de är hälsosamma för barns lek, utveckling och studier.


3. Byggreglerna blir tydligare

Boverket ska få i uppdrag att reformera byggreglerna, minimera allmänna råd i föreskrifter och ta bort hänvisningar till standarder. Anledningen är att föreskrifterna uppfattas som otydliga och standarderna har blivit styrande när kommunerna gör sina bedömningar.


4. Ny myndighet ska säkra enhetlighet

En ny myndighet, Byggkravsnämnden, ska införas med uppgift att ge förhandsavgörande om en föreslagen lösning uppfyller vissa krav. Bedömningen av ärendet som byggherren initierar ska ske utifrån att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål, tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav. Ett positivt förhandsavgörande ska vara bindande för kommunens byggnadsnämnd vid prövning av bygglov och bedömning vid startbesked.


5. Enklare kontrollprocess

Certifierade sakkunniga och kontrollansvariga avskaffas i plan- och bygglagen. Systemen har flera brister och garanterar varken en oberoende bedömning eller motverkar byggfel, enligt kommittén. Det främsta problemet är att certifierade sakkunniga och kontrollansvariga har en beroendeställning till byggherren då det är byggherren som väljer vem som ska anlitas och betalar för tjänsten. Kommittén föreslår även att det i plan- och bygglagen beskrivs vad som ska gås igenom vid de arbetsplatsbesök som byggnadsnämnderna utför på byggarbetsplatserna, samt att bestämmelserna för kontrollplanen förtydligas i föreskrifter.

Läs hela utredningen här.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.